Regulamin sklepu internetowego ‘’Liwona‘’

z dnia 08 czerwca 2015r.

 

1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne nadają osobowość prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu oraz usług przez niego oferowanych.

 

Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ‘’Liwona‘’

 

Sklep internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem liwona.nazwa.pl/shop, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zamówienia.

 

Towar- produkt oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym

 

Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy właścicielem sklepu a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj oraz liczbę zamówionego Towaru.

 

2. Postanowienia Ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy działający pod adresem liwona.nazwa.pl/shop

 

2.2. Właścicielem Sklepu internetowego jest Liwona sp. z.o.o ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000062508, REGON 016194641, NIP 522-25-07-848, o kapitale zakładowym 300 000zł.

 

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a) sposób rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień towarów

c) zasady zawierania umów sprzedaży, za pomocą usług świadczonych przez sklep

 

2.4. Korzystanie z usług sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient określonych minimalnych wymagań technicznych.

 

2.5. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pomocą odsyłacza umieszczonego na stronie głównej sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk

 

2.6. Do korzystania z serwisu sklepu internetowego „Liwona” niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: Przeglądarka internetowa Firefox lub Google Chrome

 

2.7. Informacje o towarach, zwłaszcza ich opisy oraz parametry stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży o charakterze reklamy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Towar

 

3.1. Sklep internetowy Liwona.pl dostępny pod adresem liwona.nazwa.pl/shop, prowadzi sprzedaż:

 

• wszelkiego rodzaju materiałów, akcesoriów itp. dla pojazdów nauki jazdy wymaganych do poruszania się nimi w ruchu drogowym oraz szeroką gamę materiałów i sprzętu dydaktycznego niezbędnego w procesie szkolenia;

• literatury oraz artykułów przeznaczonych dla dzieci w wieku od 1 do 8 roku życia. Oferta obejmuje różnego rodzaju literaturę, a także materiały piśmiennicze, wspomagające prawidłowy rozwój dziecka.

 

4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

4.2. Właściciel sklepu uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, w przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień Regulaminu, a przede wszystkim:

 

a) podanie podczas rejestracji sfałszowanych danych, niedokładnych, nieaktualnych, mogących wprowadzać w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b) dopuszczenie się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osobistych oraz praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów

c) dopuszczenie się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującym prawem, normami obyczajności, czy też zasadami współżycia społecznego, a przede wszystkim godzące w jego dobre imię

 

O zamiarze zablokowania konta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

 

4.3. W związku z zabezpieczeniem danych oraz komunikatów dotyczących świadczonych usług, sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe środki służące zapobieżeniu pozyskiwania oraz modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych Klienta podawanych podczas rejestracji i dokonywania zakupu.

 

4.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania treści zakazanych przez obowiązujące prawo

b) korzystania ze sklepu bez zakłócania jego prawidłowego funkcjonowania

c) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz prowadzącego sklep

d) korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu wyłącznie na użytek własny

e) korzystania ze sklepu zgodnie z prawem obowiązującym na terenie RP oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

5. Zawarcie umowy sprzedaży

 

5.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę liwona.nazwa.pl/shop oraz wybrać konkretny produkt, podejmując kolejne działania w oparciu o komunikaty oraz informacje techniczne dostępne na stronie.

 

5.2. Wybór zamawianych towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

 

5.3. Po podaniu wszelkich niezbędnych informacji wyświetlone zostaje podsumowanie Zamówienia.

 

5.4. Podsumowanie zawierać będzie:

 

a) dane osobowe

b) adresy (adres dostawy, adres faktury)

c) wybrany sposób dostawy

d) wybraną metodę płatności oraz typ dokumentu zakupu (paragon lub fakturę)

 

UWAGA!!! W przypadku wyboru paragonu – nie ma możliwości późniejszego wystawienia faktury z powodu nieposiadania przez firmę Liwona technicznej możliwości wydruku numeru NIP na paragonie, dlatego to zamawiający w momencie dokonywania zakupu powinien od razu zadeklarować, że nabywa towar lub usługę jako podatnik wybierając dokument – „fakturę”. 

 

e) przedmiot zamówienia

f) cenę łączną czy też jednostkową zamawianych produktów.

 

5.5. W celu wysłania zamówienia, należy podać niezbędne dane, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz nacisnąć przycisk ‘’wyślij’’.

 

5.6. Zamówienie można również złożyć:

 

a) telefonicznie

b) faxem

c) przez sms

d) pocztą elektroniczną

 

5.7. Wysłanie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z prowadzącym sklep.

 

5.8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

 

5.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia.

 

5.10. Towar uznaje się za sprzedany w momencie nadania przesyłki.

 

6. Dostawa

 

6.1. Zamówione przez Klienta towary dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres wskazany przez Klienta.

 

6.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dla zamówień do kwoty 400,00zł koszty dostawy wynoszą 25,00zł. Powyżej kwoty 400,00zł dostawa jest darmowa. 

 

6.3. Przewidywany czas dostawy wynosi dla przesyłki kurierskiej do 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego od nadania przesyłki.

 

6.4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży wraz z kosztami przesyłki w przypadku , gdy Klient wybrał jako formę płatności przelew bankowy bądź płatność w systemie przelewy 24 h.

 

7. Metody płatności

 

7.1. Ceny Towarów w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 

7.2. Klient zobowiązuje się zapłacić cenę za zamówione przez niego towary. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:

 

a) przelew bankowy

b) płatność w systemie ‘’przelewy 24h’’

c) za pobraniem (dotyczy tylko kont klienta hurtowego)

 

7.3. „Liwona” zastrzega sobie prawo co do zmiany cen za towary znajdujące się w Sklepie, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem tychże zmian.

 

8. Uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy

 

8.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży , bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik oraz odesłanie jej na adres: Ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa.

 

8.2. W przypadku umowy zawartej na odległość, umowa uznana zostaje za niezawartą.

 

8.3.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres mailowy : liwona@liwona.pl

 

8.4. Klient ma obowiązek odesłać towar, co do którego następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

8.5. Towar zwracany przez Klienta wraz z dowodem zakupu powinien być zapakowany w sposób, zabezpieczający go przed uszkodzeniem podczas transportu.

 

8.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Sprzedawca, który je zwraca w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki zwróconego towaru, chyba że strony umówiły się inaczej. Zwroty towaru są dopuszczalne jeżeli towar nie jest mocno zniszczony w sposób widocznie zawiniony przez Klienta.

 

8.7. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów , będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,

 

8.8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

9. Reklamacje dotyczące towarów

 

9.1. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. „Liwona” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

 

9.2. Każdy zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

 

9.3. Reklamacje należy składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z dokładnym opisem wady, listem poleconym bądź inną formą przesyłki, na adres: ul. Rakuszanki 5 , 02-496 Warszawa.

 

9.4. „Liwona” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar i powiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

9.5. W przypadku, gdy reklamacja uznana zostanie za zasadną, „Liwona” jako sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad bądź usunie wadę. Pozostaje to bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeśli wada towaru jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Liwona” jako sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru na wskazne przez Klienta konto bankowe, bądź zaoferuje Klientowi inne dostępne w Sklepie produkty do wyboru.

 

9.6. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, towar wraz z opinią co do niezasadności reklamacji odesłany zostanie do Klienta.

 

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

10.1. ‘’Liwona’’ jako podmiot prowadzony sklep, podejmuje działania, mające na celu poprawne funkcjonowanie sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualną wiedzą techniczną oraz zobowiązuje się do eliminacji wszelkich zgłoszonych nieprawidłowości.

 

10.2. Klient zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie prowadzącego sklep o pojawiających się nieprawidłowościach.

 

10.3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania sklepu należy przesyłać pisemnie na adres: Ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: liwona@liwona.pl

 

10.4. Klient powinien przy reklamacji podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości.

 

10.5. ‘’Liwona’’ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej tego typu reklamacji w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta.

 

11. Postanowienia końcowe

 

11.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym liwona.nazwa.pl/shop konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

11.2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

11.3. „Liwona”. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną udostępnione na stronie Sklepu liwona.nazwa.pl/shop Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zmiana wchodzi w życie w terminie ( np.7) dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

 

11.4. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym liwona.nazwa.pl/shop są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

11.5. Sprzedawca umieszcza na stronie internetowej liwona.nazwa.pl/shop prawidłowe i rzetelne informacje.

 

11.6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych, które mają zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 

12. Dane osobowe

 

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Serwis określa Polityka prywatności.

 

12.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.