Klauzula informacyjna w związku z rejestracją w serwisie

 

www.liwona.nazwa.pl/shop

   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informuję, że w związku z rejestracją w systemie www.liwona.nazwa.pl/shop administratorem Państwa danych osobowych jest Liwona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa. W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka istotnych informacji dotyczących zasad przetwarzania przez Liwona Sp. z o. o. Państwa danych osobowych:

  

1. kontakt z nami możliwy jest także telefonicznie pod numerem 22 867 88 66 lub drogą elektroniczną na adres liwona@liwona.pl;

 

2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rejestracji konta w serwisie oraz realizacji zamówień;

 

3. podane przez Państwo dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

a) umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom korzystania z serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);

b) realizacji obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (np. przepisy podatkowe w przypadku zakupu towaru), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (np. w celu marketingu bezpośredniego Liwona Sp. z o. o.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym w każdym momencie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

d) stosowania marketingu bezpośredniego na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

4. dane osobowe będą przechowywane:

 

a) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. a - tak długo jak istniał będzie cel, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do dnia usunięcia konta przez użytkownika;

b) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. b - przez okres 6 lat od dnia realizacji płatności;

c) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. c – tak długo, jak będzie istniał cel przetwarzania danych osobowych określony w pkt 3 lit. a lub b, chyba że zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

d) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. d – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych; 

 

5. dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta użytkowników oraz realizowane są zamówienia, a także podmioty świadczące usługi kurierskie;

 

6. jako Podmioty danych mają Państwo prawo do:

 

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane);

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe);

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne);

d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV);

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g) żądania usunięcia danych osobowych;

 

7. z praw, o których mowa w pkt 3 lit. c (wniesienie sprzeciwu) i pkt 6 (skorzystanie z prawa przysługującego Podmiotowi danych), można skorzystać wysyłając maila na adres: liwona@liwona.pl;

 

8. w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

9. w oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.